حرکت شناسی

مجموعه گسترده ای از حرکات ورزشی رشته بدنسازی


با آرشیو حرکت شناسی بی فیت، به سادگی اجرای صحیح حرکات را بیاموزید

سرشانه و کول

سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل

سرشانه و کول

کول دمبل

سرشانه و کول

سرشانه دمبل پرس آرنولدی

سرشانه و کول

سرشانه نشر سیم کش تک خم

سرشانه و کول

کول هالتر

سرشانه و کول

سرشانه هالتر از جلو

سرشانه و کول

سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل میز شیب دار

سرشانه و کول

نشر خوابیده دمبل (میز صاف)

سرشانه و کول

نشر از رو به رو با وزنه

سرشانه و کول

سرشانه نشر دمبل خوابیده روی میز شیب دار

سرشانه و کول

سرشانه هالتر از پشت اسمیت

سرشانه و کول

سرشانه نشر از رو به رو دمبل

سرشانه و کول

سرشانه نشر از رو به رو دمبل چکشی

سرشانه و کول

سرشانه نشر از جانب دمبل

سرشانه و کول

سرشانه دمبل پرس

سرشانه و کول

سرشانه نشر خم دمبل

سرشانه و کول

سرشانه فلای بک دستگاه

سرشانه و کول

سرشانه ضربدری از بالا

سرشانه و کول

سرشانه نشر از رو به رو ھالتر

سرشانه و کول

سرشانه نشر سیم کش از رو به رو پشت به دستگاه

سرشانه و کول

سرشانه نشر سیم کش تک از رو به رو

سرشانه و کول

سرشانه دستگاه پرس

سرشانه و کول

سرشانه نشر سیم کش ضربدری از پایین

سرشانه و کول

سرشانه نشر دمبل خم چکشی

سرشانه و کول

شراگز با دمبل

سرشانه و کول

شراگز هالتر از جلو

سرشانه و کول

شراگز هالتر از پشت

سرشانه و کول

سرشانه نشر دمبل رو به رو (نشسته روی میز شیب دار)

سرشانه و کول

سرشانه نشر دمبل رو به رو (خوابیده روی میز شیب دار)

سرشانه و کول

سرشانه فلای بک سیم کش (خوابیده)

سرشانه و کول

سرشانه فلای بک سیم تک

سرشانه و کول

سرشانه نشر از جانب (نیمه بالا)

سرشانه و کول

کول سیم کش

سرشانه و کول

کول هالتر دست باز

سرشانه و کول

اسنچ کتل بال

سرشانه و کول

سرشانه فلای بک سیم کش

سرشانه و کول

مشت با سیم کش

سرشانه و کول

سرشانه نشر جانب سیمکش سمت موافق

سرشانه و کول

سرشانه نشر سیمکش خم

سرشانه و کول

سرشانه نشر از جانب دمبل چکشی

سرشانه و کول

سرشانه نشر از جانب دمبل چکشی مچ برعکس

سرشانه و کول

سرشانه نشر سیم کش از رو به رو رو به دستگاه

سرشانه و کول

سرشانه دمبل پرس فلای

سرشانه و کول

سرشانه دمبل پرس موازی

سرشانه و کول

سرشانه هالتر از جلو اسمیت

سرشانه و کول

سرشانه هالتر از جلو دست جمع اسمیت

سرشانه و کول

سرشانه نشر جانب سیم کش تک