حرکت شناسی

مجموعه گسترده ای از حرکات ورزشی رشته بدنسازی


با آرشیو حرکت شناسی بی فیت، به سادگی اجرای صحیح حرکات را بیاموزید

زیربغل و فیله

زیر بغل اسمیت خم

زیربغل و فیله

فیله

زیربغل و فیله

زیر بغل پلاور هالتر

زیربغل و فیله

فیله هالتر خم (دد لیفت)

زیربغل و فیله

بارفیکس دست باز

زیربغل و فیله

بارفیکس دست موازی

زیربغل و فیله

فیله دمر

زیربغل و فیله

زیر بغل اچ

زیربغل و فیله

زیر بغل سیم کش از جلو دست موازی

زیربغل و فیله

زیر بغل سیم کش از پشت

زیربغل و فیله

زیر بغل سیم کش از جلو دست باز

زیربغل و فیله

فیله سلام ژاپنی

زیربغل و فیله

پلاور دمبل

زیربغل و فیله

زیر بغل هالتر خم

زیربغل و فیله

زیر بغل دمبل تک خم

زیربغل و فیله

زیر بغل دمبل خم

زیربغل و فیله

زیر بغل قایقی (پارویی)

زیربغل و فیله

زیر بغل سیم کش از جلو (مچ برعکس)

زیربغل و فیله

پلاور سیمکش ایستاده

زیربغل و فیله

پرس پشت دمبل

زیربغل و فیله

زیر بغل تی بار و اچ بار خوابیده

زیربغل و فیله

زیر بغل سیم خم

زیربغل و فیله

فیله دمبل چرخشی

زیربغل و فیله

بارفیکس دست بسته

زیربغل و فیله

بارفیکس ماسل

زیربغل و فیله

بارفیکس چپ و راست

زیربغل و فیله

بارفیکس ماسل آپ

زیربغل و فیله

فیله سیم کش خم

زیربغل و فیله

زیر بغل سیم کش از جلو (دست بسته)

زیربغل و فیله

زیر بغل سیم کش از جلو خوابیده

زیربغل و فیله

زیر بغل دمبل خم مچ برعکس

زیربغل و فیله

زیر بغل سیم کراس جفت دست

زیربغل و فیله

زیر بغل قایقی دست باز

زیربغل و فیله

زیر بغل طناب (نشسته سیم رو به رو)

زیربغل و فیله

زیر بغل تی

زیربغل و فیله

زیر بغل سیم کش (ایستاده)

زیربغل و فیله

زیر بغل سیم کراس نشسته

زیربغل و فیله

زیر بغل طناب خوابیده روی میز شیب دار

زیربغل و فیله

زیر بغل پلاور دمبل (میز شیب دار)

زیربغل و فیله

زیر بغل پلاور دمبل

زیربغل و فیله

زیر بغل پلاور طناب (ایستاده)

زیربغل و فیله

زیر بغل پلاور طناب (نشسته)

زیربغل و فیله

بارفیکس مچ برعکس

زیربغل و فیله

پرس پشت هالتر

زیربغل و فیله

پلاور سیمکش خم

زیربغل و فیله

پلاور سیمکش ایستاده خم

زیربغل و فیله

رکاب پشت

زیربغل و فیله

زیر بغل سیم تک خم

زیربغل و فیله

زیر بغل سیم کراس تک

زیربغل و فیله

زیر بغل اچ تک از بغل

زیربغل و فیله

زیر بغل اسمیت تک خم

زیربغل و فیله

زیر بغل اسمیت خم مچ برعکس

زیربغل و فیله

زیر بغل تی تک از بغل

زیربغل و فیله

زیر بغل دمبل فلای

زیربغل و فیله

زیر بغل طناب خم

زیربغل و فیله

زیر بغل قایقی دست باز مچ برعکس

زیربغل و فیله

زیر بغل قایقی دست موازی