سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل

سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل

این حرکت برای قسمت پشتی دلتوئید می باشد و توصیه می شود با دمبل سبک این حرکت را انجام دهید.