سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل

سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل

تشریح حرکت:

به بغل روی میز دراز بکشید . برای حفظ تعادل یک دست خود را روی زمین بگذارید با دست دیگر خود مطابق شکل دمبل را در دست گرفته با منقبض کردن عضله سر شانه دمبل را به آرامی به بالا بیاورید مکث کوتاهی کرده سپس به حالت شروع باز گردید . قسمت شروع حرکت جایی است که دست با زمین موازی می باشد و در قسمت پایان دست عمود بر زمین می شود.

عضله هدف:

دلتوئید خلفی 

عضله درگیر شونده:

دلتوئید میانی، ذوزنقه ای 

نکته:

اجازه ندهید در قسمت بالای حرکت دست از هم راستا بودن با بدن خارج شود و اصطلاحا از صفحه بدن خارج شود.

جهت حفظ تعادل و تمرکز بر روی عضله هدف از وزنه های سنگین در این حرکت استفاده نکنید.