سرشانه هالتر از جلو

سرشانه هالتر از جلو

تشریح حرکت

  1. روی صندلی بنشینید و میله را با کف دست رو به جلو گرفته و به اندازه ی پهنای شانه فاصله ی دستها باشد.
  2. به آرامی وزنه را (از جلو) پایین بیاورید تا بالای قفسه سینه را لمس کند.
  3. عمودی به طرف بالا هل بدهید تا آرنج صاف شود.

نکته : کف دست ها را به اندازه سر شانه باز نگه دارید. به آرامی و تمرکز وزنه را به بالا و پایین بیاورید. قوز نکنید و صورت رو به جلو باشدو کمر را صاف نگه دارید.

عضله های هدف : عضله دلتوئید قدامی

عضله کمک کننده : عضله دلتوئید میانی ، عضله سه سر بازویی ، عضله سه سر جانبی ، عضله ذوزنقه ، بخش بالایی سینه ای بزرگ.