سرشانه نشر سیمکش خم

سرشانه نشر سیمکش خم

تشریح حرکت

  1. دستگیره های هر سمت را با دست مخالف بگیرید . در وسط بایستید و تا کمر خم شوید . پشتتان صاف و موازی با زمین باشد.
  2. دست هایتان را در مسیر دورانی تا شانه هایتان بالا بیاورید ، بصورتیکه طناب ها از هم بگذرند .
  3. به آرامی دست هایتان را تا موقعیت اول پایین بیاورید به صورتیکه دست راست دقیقا جلوی قوزک پای چپ و دست چپ جلوی قوزک پای راست قرار گیرد.

عضله هدف : دلتوئید خلفی

عضله کمک : دلتوئید میانی ، ذوزنقه ، متوازی الاضلاع ، گرد کوچک و بزرگ .

  • اجرای حرکت تک دست این امکان را میدهد تا دستتان را در دامنه بیشتری حرکت دهید. بدین وسیله عضله ی دلتوئید خلفی بیشتر درگیر شود.