سرشانه نشر خم دمبل

سرشانه نشر خم دمبل

تشریح حرکت

  1. دو تا دمبل را در راستای بازوهایتان نگه دارید. تا کمر به سمت جلو خم شوید ، پشتتان را صاف و سرتان را بالا نگه دارید.
  2. کف دستهایتان را رو به هم قرار دهید دمبل ها را تا سطح گوشتان بالا بیاورید و آرنجتان را اندکی خمیده نگه دارید.
  3. به آرامی دمبل ها را تا موقعیت اول پایین بیاورید.

نکته: کمر را صاف نگه دارید و از قوز کردن دوری کنید.

عضله هدف: دلتوئید خلفی

عضله کمک: دلتوئید میانی ، دلتوئید قدامی ، ذوزنقه ، متوازی الضلاع ، گرد کوچک ، تحت کتفی .