شراگز با دمبل

شراگز با دمبل

شیوه اجرا

  1. صاف بایستید با هر دست یک دمبل بگیرید دست ها به پهلو آویزان باشند
  2. آرنج ها را صاف نگه دارید و شانه ها را نا جایی که ممکن است به بالا بکشید
  3. دمبل ها را پایین بیاورید

شرح تمرین :

  1. برداشتن دمبل سنگین به معنای این نیست که تاثیر بیشتری میتواند برای تقویت عضلات شما داشته باشد شما اگر سابقه تمرینی زیادی ندارید و هم چنین از نظر آمادگی در سطح مبتدی یا متوسط هستید میتوانید این تمرین را به عنوان سوپر ست و ترکیبی با دیگر حرکات انجام دهید .
  2. به دلیل این که مچ دست شما متحمل بار سنگینی می شود اگر می خواهید وزنه سنگینی را بردارید مواظب این عضو مهم از بدن خود باشید زیرا درد در ناحیه مچ دست میتواند شما را حتی از نوشتن بازدارد .
  3. وزنه را توسط شانه های خود بالا و پایین کنید اگر حس میکنید وزنه سنگینی بلند کردید و مدام دارید وزنه را با دستان خود بالا پایین میکنید در انتخاب وزنه تجدید نظر کنید .

نکته آخر : سعی کنید در انجام حرکات ایستاده کمربند استفاده کنید .

عضلات درگیر
عضلات اصلی : ذوزنقه ای (تارهای بالایی و میانی)
عضلات کمکی : بالابرنده کتف, دلتوئید, راست کننده های ستون مهره ها ,ساعد