سرشانه نشر سیمکش ضربدری از بالا

سرشانه نشر سیمکش ضربدری از بالا

تشریح حرکت:

قرقره های های دستگاه سیم کش را روی ارتفاع مناسب تنظیم کرده و وزنه متناسب با توانایی خود را در دو طرف انتخاب کنید. قرقره های دستگاه باید بالاتر از سر شما قرار گرفته باشد.

پولی سمت راست را با دست چپ، و پولی سمت چپ را با دست راست گرفته و مقابل خود نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت است.

حرکت را با بردن دست ها به عقب و سمت بیرون شروع کنید. هنگام اجرای این بخش دست ها باید کاملا کشیده و راست باشند.

در انتهای حرکت و قبل از برگشتن به وضعیت شروع حرکت یک مکث کوتاه داشته باشید.

عضله هدف:

دلتویید خلفی ، میانی 

عضله درگیر شونده:

پشت بازو ، سینه ای بزرگ 

نکته:

در پایان حرکت و در صورت عبور دست ها از صفحه بدن فشار بر روی دلتوئید خلفی کاهش می یابد و عضلات پشتی بیشتر درگیر می شوند.