کول هالتر

کول هالتر

تشریح حرکت

  1. هالتر را در دست بگیرید و سعی کنید از وزنه سنگین استفاده کنید.
  2. هالتر را با یک ریتم ثابت به سمت بالا بیاورید و دقت کافی را نیز به مسیر پایین رفتن داشته باشید.
  3. به منظور جلوگیری از کشیدگی مچ دست تا حد ممکن در موقع بالا آوردن هالتر آرنج ها را بالا بکشد.

نکته :

در هنگام حرکت سر و سینه باید بالا باشد.

شدت اجرای حرکت آرام و با کنترل باشد.

عضله هدف : عضله ذوزنقه و دلتوئید

عضله کمک : راست کننده ستون مهره ها – عضله گوشه ای.