سرشانه نشر از جانب دمبل چکشی مچ برعکس

سرشانه نشر از جانب دمبل چکشی مچ برعکس

تشریح حرکت:

دمبل ها را را در هر یک از دست‌های خود به صورت چکشی  بگیرید کف دستان شما باید به سمت بدنتان  باشد 

دست‌های خود را در مقابل بدن بالابرده و زاویه‌ای 30 درجه با بدن خود تشکیل دهید. دست‌های شما باید تقریباً کشیده باشند.

این حرکت را تا زمانی که دست‌های شما با سطح زمین موازی هستند، ادامه داده و سپس به حالت آغازین بازگردید.

عضله هدف:

دلتوئید میانی ، خلفی 

عضله درگیر شونده:

قدامی، پشت بازو، ذوزنقه ای