سرشانه نشر از رو به رو دمبل

سرشانه نشر از رو به رو دمبل

تشریح حرکت

  1. روی لبه یک صندلی ورزشی بنشینید . جفت دمبل ها را در طول بازوهایتان در کنارتان قرار دهید. شستتان را در کنارتان قرار دهید. انگشت شست رو به جلو باشد.
  2. یک دمبل را بلند کنید و از جلو به سمت شانه هایتان ببرید . آرنج را مستقیم نگه دارید.
  3. به آرامی وزنه را به حالت اول برگردانید و با دمبل دیگر تکرار کنید.

نکته : آرنج ها باید ثابت باشد ، کمر را صاف نگه دارید و نگاهتان رو به جلو باشد.

عضله های هدف : دلتوئید قدامی