سرشانه نشر از رو به رو دمبل

سرشانه نشر از رو به رو دمبل

تشریح حرکت:

یک جفت دمبل مناسب انتخاب کنید . جفت دمبل ها را در طول بازوهایتان در کنارتان قرار دهید. شستتان را در کنارتان قرار دهید. انگشت شست رو به جلو باشد.

یک دمبل را بلند کنید و از جلو تا جاییکه دستتان با زمین موازی باشد بالا بیاورید ، مکث کوتاهی کرده و به آرامی وزنه را به حالت اول برگردانید و با دمبل دیگر تکرار کنید.

عضله های هدف:

دلتوئید قدامی

عضله درگیر شونده:

ذوزنقه ای، سینه ای بزرگ 

نکته:

آرنج ها باید ثابت باشد (قفل نکنید) ، کمر را صاف نگه دارید و نگاهتان رو به جلو باشد.