حرکت شناسی

مجموعه گسترده ای از حرکات ورزشی رشته بدنسازی


با آرشیو حرکت شناسی بی فیت، به سادگی اجرای صحیح حرکات را بیاموزید

جلوبازو و ساعد

مچ با دمبل

جلوبازو و ساعد

جلو بازو سیمکش تک از بغل

جلوبازو و ساعد

جلو بازو هالتر نیمه پایین

جلوبازو و ساعد

جلو بازو هالتر ایستاده

جلوبازو و ساعد

جلو بازو هالتر لاری نشسته

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل چکشی جفت

جلوبازو و ساعد

جلو بازو کراس فیگوری

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل تک خم

جلوبازو و ساعد

جلو بازو هالتر اسپایدر

جلوبازو و ساعد

جلو بازو سیمکش طناب ایستاده

جلوبازو و ساعد

جلو بازو سیم کش لاری (با میز شیب دار)

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل (نیمه پایین)

جلوبازو و ساعد

جلو بازو هالتر لاری (EZ) ایستاده دست بسته

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دستگاه لاری

جلوبازو و ساعد

جلو بازو هالتر لاری (نشسته دست بسته)

جلوبازو و ساعد

جلو بازو سیمکش ایستاده

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل تناوبی

جلوبازو و ساعد

ساعد دمبل تک دست

جلوبازو و ساعد

مچ سیم کش (ایستاده)

جلوبازو و ساعد

مچ هالتر

جلوبازو و ساعد

ساعد هالتر

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل تک لاری

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل چکشی رو به داخل

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل جفت چکشی لاری

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل جفت (نشسته)

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل چکشی نشسته روی میز شیب دار

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل تناوبی ( نشسته روی میز شیب دار)

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل جفت (روی میز لاری)

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل نشسته روی میز شیب دار

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل چکشی تک میز لاری

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل جفت

جلوبازو و ساعد

جلو بازو ھالتر لاری (EZ) ایستاده دست باز

جلوبازو و ساعد

جلو بازو لاری دستگاه (تک)

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل چکشی ( اسپایدر)

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل (اسپایدر)

جلوبازو و ساعد

جلو بازو سیم کش اسپایدر

جلوبازو و ساعد

مچ دمبل (اسپایدر)

جلوبازو و ساعد

مچ سیم کش تک

جلوبازو و ساعد

جلو بازو سیم کش نشسته

جلوبازو و ساعد

جلو بازو سیم کش تک (پشت به دستگاه)

جلوبازو و ساعد

جلو بازو سیم کش ایکس

جلوبازو و ساعد

جلو بازو سیم طناب خوابیده (از بالا)

جلوبازو و ساعد

جلو بازو سیمکش تک دست

جلوبازو و ساعد

ساعد ایستاده دمبل

جلوبازو و ساعد

ساعد سیم کش ایستاده

جلوبازو و ساعد

جلو بازو سیم تک رو به داخل

جلوبازو و ساعد

جلو بازو سیمکش چکشی رو به داخل

جلوبازو و ساعد

جلو بازو اسمیت

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل چکشی تک رو به داخل

جلوبازو و ساعد

جلو بازو دمبل چکشی تناوبی

جلوبازو و ساعد

جلو بازو هالتر ایستاده دست باز

جلوبازو و ساعد

جلو بازو هالتر ایستاده دست جمع

جلوبازو و ساعد

ساعد هالتر ایستاده

جلوبازو و ساعد

مچ با دمبل تک دست