شراگز هالتر از جلو

شراگز هالتر از جلو

شیوه اجرا

  1. دست ها به اندازه عرض شانه باز هالتر را در جلو ران بگیرید دست ها به حالت چرخش داخلی باشند
  2. آرنج ها را صاف نگه دارید شانه ها را نا جایی که امکان دارد بالا برده هالتر را نیز به طور عمودی بالا بکشید
  3. هالتر را به آرامی پایین آورده به حالت شروع باز گردید عضله ذوزنقه ای را به حالت کشش درآورید