سرشانه دمبل پرس آرنولدی

سرشانه دمبل پرس آرنولدی

  • روی یک میز تمرین با پشتی ثابت بنشینید . دو دمبل را برداشته و آن ها را نزدیک سینه و سرشانه خود نگه داشته به صورتی که کف دستانتان به سمت بدن شما باشد . نکته : بازوهای شما بایستی نزدیک بدن قرار گیرند .
  • برای انجام حرکت ، دمبل ها را بالا آورده و حین این کار مچ خود را بچرخانید . چرخش مچ را تا رمانی که کف دست های شما رو به جلو شوند ادامه دهید .
  • بالا آوردن دمبل ها را ادامه دهید تا زمانی که به بالاترین نقطه برسید . هنگام انجام این بخش از حرکت نفس خود را به بیرون منتقل کنید .
  • پس از چند ثانیه مکث در این وضعیت ، دمبل ها را همراه با چرخواندن مچ ها به حالت اول بازگردانید . توجه داشته باشید که کف دست ها باید به سمت شما باشد . نکته : هنگام انجام این بخش از حرکت نفس بگیرید .
  • تمرین را به تعداد توصیه شده انجام دهید .
  • روی یک میز تمرین با پشتی ثابت بنشینید . دو دمبل را برداشته و آن ها را نزدیک سینه و سرشانه خود نگه داشته به صورتی که کف دستانتان به سمت بدن شما باشد . نکته : بازوهای شما بایستی نزدیک بدن قرار گیرند .
  • برای انجام حرکت ، دمبل ها را بالا آورده و حین این کار مچ خود را بچرخانید . چرخش مچ را تا رمانی که کف دست های شما رو به جلو شوند ادامه دهید .
  • بالا آوردن دمبل ها را ادامه دهید تا زمانی که به بالاترین نقطه برسید . هنگام انجام این بخش از حرکت نفس خود را به بیرون منتقل کنید .
  • پس از چند ثانیه مکث در این وضعیت ، دمبل ها را همراه با چرخواندن مچ ها به حالت اول بازگردانید . توجه داشته باشید که کف دست ها باید به سمت شما باشد . نکته : هنگام انجام این بخش از حرکت نفس بگیرید .
  • تمرین را به تعداد توصیه شده انجام دهید .