حرکت شناسی

مجموعه گسترده ای از حرکات ورزشی رشته بدنسازی


با آرشیو حرکت شناسی بی فیت، به سادگی اجرای صحیح حرکات را بیاموزید

پا

اسکات هالتر

پا

پشت پا نشسته (دستگاه)

پا

پشت پا ایستاده تک

پا

باسن سیم کش پا صاف

پا

جلو پا دستگاه تک

پا

جلو پا دستگاه

پا

ساق ایستاده با دمبل

پا

باسن با دستگاه پشت پا

پا

پشت پا سیم کش صاف

پا

باسن کیک بک

پا

لانگز استپ

پا

پشت پا اسمیت خم

پا

خارج پا سیم کش ایستاده

پا

ساق نشسته

پا

ساق ایستاده (با دستگاه هاگ)

پا

پشت پا هالتر خم

پا

اسکات هالتر از جلو

پا

پشت پا خوابیده دستگاه

پا

اسکوات هالتر پا باز

پا

لانگز با دمبل

پا

پرس پا دستگاه

پا

پرس پا تک

پا

هاگ دمبل میان پا

پا

پشت پا دمبل خم

پا

پشت پا دمبل یک پا بالا

پا

ساق ایستاده دستگاه

پا

جلو پا (بالشتک بالای زانو)

پا

داخل پا دستگاه ادداکتور

پا

خارج پا دستگاه

پا

لانگز با هالتر

پا

لانگز به بغل

پا

اسکات دمبل

پا

اسکات جامپ

پا

جلو پا تک

پا

هاگ تک پا

پا

اسکات اسمیت

پا

ساق پرس

پا

هاگ پا دستگاه

پا

پل باسن (تک پا)

پا

اسکات سیم کش

پا

لانگز سیم کش

پا

اسکات سیم کش از جلو

پا

جلو پا سیمکش پا خم

پا

لانگز رو به جلو (اور هد)

پا

لانگز به عقب

پا

پل باسن

پا

کیک بک (خوابیده)

پا

باسن دستگاه

پا

پشت پا سیم کش ایستاده (پا خم)

پا

ساق تک ایستاده (بدون وزنه)

پا

اسکات اسمیت از جلو

پا

جلو پا سیمکش پا صاف

پا

داخل پا سیم کش ایستاده

پا

پشت پا دمبل خوابیده