سرشانه نشر از رو به رو ھالتر

سرشانه نشر از رو به رو ھالتر

تشریح حرکت:

دست ها را به اندازه عرض شانه باز کرده و هالتر را در دست بگیرید .زاویه آرنج ها را ثابت حفظ کنید و هالتر را تا روبروی چشم به سمت جلو بالا بیاورید. به آرامی هالتر را تا ران هایتان پایین بیاورید.

عضله هدف:

دلتوئید قدامی 

عضله درگیر شونده:

دلتوئید میانی، ذوزنقه ای،  بخش بالایی سینه ای بزرگ​​​​​​​

نکته:

فاصله کم دست ، عضلات دلتوئید قدامی را بیشتر درگیر می کند و فاصله زیاد فشار را بیشتر به عضلات دلتوئید میانی وارد می کند.

در بخش پایینی حرکت اجازه برخورد هالتر به پاهای خود را ندهید زیر اینکار سبب برداشته شدن فشار از روی عضله هدف میگردد.​​​​​​​