سرشانه نشر خم دمبل چکشی

سرشانه نشر خم دمبل چکشی

تشریح حرکت:

باسن خود را تا جایی به سمت عقب حرکت دهید که بدنتان موازی با سطح زمین شود. دستانتان را آویزان کرده و دو دمبل را به صورت چکشی در دست بگیرید. 

نفس عمیقی بکشید و به کمک عضله دلتوئید ، دمبل ها را به سمت عقب ( سقف ) حرکت دهید تا جایی که دست ها با زمین موازی شوند.

به آرامی و با کنترل دمبل ها را به نقطه شروع بازگردانید.

عضله هدف:

دلتویید خلفی 

عضله درگیر شونده:

لوزی شکل، ذوزنقه ای