سرشانه نشر از جانب دمبل

سرشانه نشر از جانب دمبل

تشریح حرکت

  1. در حالیکه عمودی ایستاده اید دمبل ها را در راستای رانتان نگه دارید .
  2. بازوهایتان را در کنارتان به صورت کمانی بلند کنید تا دمبل ها به سطح شانه برسد.
  3. به آرامی دمبل ها را تا مفصل ران پایین بیاورید.

نکته: دست ها را صاف نکنید ، کمر صاف باشد و سر رو به جلو باشد.
عضله های هدف: دلتوئید میانی 
عضله یاری کننده: دلتوئید قدامی ، دلتوئید خلفی .

دامنه حرکتی:
وقتی که دمبل ها را تا سطح شانه بالا می آورید ، عضله دلتوئید میانی بیشترین کار را انجام میدهد. با بلند کردن دمبل ها به نقطه ای بالاتر از سطح شانه ، عضله ذوزنقه عضله اصلی درگیر در اجرای حرکت میشود. بنابراین با اجرای حرکت تا سطح شانه ، فشار را بر روی دلتوئید متمرکز کنید.
نحوه گرفتن:

فشار روی عضله دلتوئید میانی زیاد است که دمبل ها را موازی زمین نگه داشته ایم . دمبل ها را با شستتان کج کنید و شانه را به سمت خارج بچرخانید . در این حرکت عضله دلتوئید قدامی کمک میکند . از طرفی چرخش دمبل ها با شست و چرخش درونی شانه ها اجازه میدهید دلتوئید خلفی کمک کند.
مسیر حرکت:
بلند کردن دمبل ها از کنار بدن عضله ی دلتوئید میانی را هدف قرار میدهد . بلند کردن دمبل ها از جلوی مفصل ران به سمت جلو به صورت کمانی باعث میشود که عضله ی دلتوئید قدامی هم کمک کند . اگر حرکت کمانی در پشت بدن اتفاق بیفتد عضله ی دلتوئید خلفی برای بلند کردن کمک میکند.
مقاومت:
بخاطر اثر جاذبه زمین بر دمبل ها ، مقاومت در شروع حرکت کمتر است و به تدریج افزایش می یابد تا جایی که در سطح شانه به حداکثر میرسد.