سرشانه نشر از جانب دمبل

سرشانه نشر از جانب دمبل

تشریح حرکت:

در حالیکه عمودی ایستاده اید دمبل ها را در کنار بدنتان نگه دارید .

بازوهایتان را در کنارتان به صورت کمانی بلند کنید تا دمبل ها به سطح شانه برسد.

به آرامی دمبل ها را تا مفصل ران پایین بیاورید.

عضله هدف:

دلتویید میانی 

عضله درگیرشونده:

دلتویید میانی ، دلتوئید خلفی 

نکته:

وقتی که دمبل ها را تا سطح شانه بالا می آورید ، عضله دلتوئید میانی بیشترین کار را انجام میدهد. با بلند کردن دمبل ها به نقطه ای بالاتر از سطح شانه، عضله ذوزنقه عضله اصلی درگیر در اجرای حرکت میشود. بنابراین با اجرای حرکت تا سطح شانه ، فشار را بر روی دلتوئید متمرکز کنید.

فشار روی عضله دلتوئید میانی زیاد است که دمبل ها را موازی زمین نگه داشته ایم . دمبل ها را با شستتان کج کنید و شانه را به سمت خارج بچرخانید . در این حرکت عضله دلتوئید قدامی کمک میکند . از طرفی چرخش دمبل ها با شست و چرخش درونی شانه ها اجازه میدهید دلتوئید خلفی کمک کند.