سرشانه هالتر از پشت اسمیت

سرشانه هالتر از پشت اسمیت

حالت شروع

پشتی نیمکت را به گونه ای که زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهد تنظیم کنید و نیمکت را زیر دستگاه مولتی پاور قرار دهید. بنشینید، کمرتان را تکیه دهید و به گونه ای که بازو و ساعدتان زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهند، هالتر را بگیرید.

حرکت

با کشیدن دست ها هالتر را از پشت گردن بالا ببرید.

هدف

این حرکت برای شانه یک حرکت ضروری محسوب شده و برای افزایش حجم و قدرت عضله مناسب است. این حرکت کل عضله ی دلتویید را به فعالیت وا می دارد.

تنفس

وقتی هالتر پشت سرتان است نفس بکشید و موقع کشیدن دست ها آزادش کنید.

نکات

این حرکت به دلیل هم تراز نبودن با ستون فقرات فشار زیادی به گردن، شانه ها و مفاصل وارد می کند. می توانید همین تمرین را با جابجایی هالتر به سمت جلو، حرکت را اجرا کنید. این حرکت برای افرادی که در ناحیه ی کمر مشکل دارند توصیه نمی شود.

خطاها

کمر همیشه باید به پشتی تکیه کند و سرتان نه رو به جلو بلکه صاف باشد.