سرشانه هالتر از پشت اسمیت

سرشانه هالتر از پشت اسمیت

تشریح حرکت:

پشتی نیمکت را به گونه ای که زاویه ی حدود ۹۰ درجه تشکیل دهد تنظیم کنید و نیمکت را زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. بنشینید، کمرتان را تکیه دهید و به گونه ای که بازو و ساعدتان زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهند، هالتر را در دستانتان بگیرید. 

با کشیدن دست ها هالتر را از پشت گردن بالا ببرید. 

عضله هدف:

دلتوئید میانی ، قدامی ، خلفی 

عضله درگیر شونده:

پشت بازو ، سینه بزرگ 

نکته:

این حرکت به دلیل هم تراز نبودن با ستون فقرات فشار زیادی به گردن، شانه ها و مفاصل وارد می کند. می توانید همین تمرین را با جابجایی هالتر به سمت جلو، حرکت را اجرا کنید. این حرکت برای افراد مبتدی و کسانی که در ناحیه ی کمر مشکل دارند توصیه نمی شود.