سرشانه نشر سیمکش تک از رو به رو

سرشانه نشر سیمکش تک از رو به رو

تشریح حرکت:

قرقره سیمکش را در پایین ترین حالت خور قرار دهید . پشت به دستگاه بایستید و با یک دست ، دستگیره سیم کش را بصورت پرونیشن بگیرید.(کف دست به سمت پایین ) حال دست خود را بصورت کمانی تا سطح شانه هایتان بلند کنید . بازو را مستقیم نگه دارید.

به آرامی دستتان را تا کمرتان پایین بیاورید.

عضله هدف:

دلتوئید قدامی

عضله درگیرشونده:

بخش بالایی سینه ای بزرگ ، ذوزنقه ، دلتوئید میانی.

نکته:

در اجرای این حرکت از کمر کمک نگیرید.

در قسمت بالای حرکت دست کمی از حالت موازی بودن با زمین بالاتر می رود.