سرشانه نشر جانب سیمکش تک سمت موافق

سرشانه نشر جانب سیمکش تک سمت موافق

تشریح حرکت:

برای شروع قرقره را در پایین ترین محل دستگاه تنظیم کرده و در کنار دستگاه بایستید و با دست موافق دستگیره سیم کش را بگیرید. در حالی که آرنج کمی خمیده و دست در کنار بدن است ، دسته را نزدیک به کمر نگه دارید. برای حفظ تعادل دست دیگرتان را روی لگن خود قرار دهید. در حالی که کمرتان صاف و عضلات شکمتان منقبض است ، بالا تنه خود را کمی به سمت جلو مایل کنید. این نقطه شروع حرکت است.

اکنون هم زمان با بیرون دادن نفس ( عمل بازدم ) و با استفاده از عضله میانی سرشانه ، دسته را تا ارتفاع سرشانه بالا برده و خمیدگی آرنج را حفظ کنید

در بالاترین محل از دامنه حرکت عضله میانی سرشانه را منقبض کنید. انقباض را برای یک لحظه حفظ کنید ، سپس نفس خود را به داخل کشیده ( عمل دم ) و به آرامی دست خود را به محل شروع بازگردانید

مطمئن شوید در مدت انجام این تمرین بالا تنه ثابت است.

پس از آنکه تعداد تکرارها با یک دست به پایان رسید ، تمرین را با سمت دیگر و همان تعداد تکرار انجام دهید.

عضله هدف:

دلتوئید میانی 

عضله درگیرشونده:

دلتوئید خلفی ، دلتوئید قدامی ، ذوزنقه ای