شراگز هالتر از پشت

شراگز هالتر از پشت

شیوه اجرا

  1. دست ها به اندازه عرض شانه باز و هالتر  در پشت بگیرید
  2. آرنج ها را صاف نگه دارید شانه ها را نا جایی که امکان دارد بالا برده هالتر را نیز به طور عمودی بالا بکشید
  3. هالتر را به آرامی پایین آورده به حالت شروع باز گردید عضله ذوزنقه ای را به حالت کشش درآورید