سرشانه نشر سیمکش تک خم

سرشانه نشر سیمکش تک خم

تشریح حرکت:

قرقره سیمکش را در پایین ترین قسمت خود قرار دهید . دستگیره‌ را  با دست مخالف بگیرید ، در وسط بایستید و تا کمر خم شوید. پشت‌ تان صاف و موازی با زمین باشد.

دستتان را در مسیر دورانی تا شانه‌ بالا بیاورید، به آرامی دست‌ را تا موقعیت اول پایین بیاورید به صورتی که دست راست دقیقاَ جلوی قوزک پای راست قرار گیرد.

عضله هدف:

دلتوئید خلفی ، دلتوئید میانی 

عضله درگیرشونده:

ذورنقه ای