حرکت شناسی

مجموعه گسترده ای از حرکات ورزشی رشته بدنسازی


با آرشیو حرکت شناسی بی فیت، به سادگی اجرای صحیح حرکات را بیاموزید

پشت بازو

پشت بازو هالتر پرس

پشت بازو

پشت بازو دیپ

پشت بازو

پشت بازو دمبل خوابیده تک (رو به داخل)

پشت بازو

پشت بازو دمبل خوابیده (رو به داخل)

پشت بازو

پشت بازو دمبل جفت خوابیده

پشت بازو

پشت بازو سیم کش ایستاده

پشت بازو

پشت بازو دیپ دستگاه

پشت بازو

پشت بازو دمبل جفت سوئیمی

پشت بازو

پشت بازو دمبل تک خم

پشت بازو

پشت بازو سیمکش طناب

پشت بازو

پشت بازو سیمکش تک مچ برعکس

پشت بازو

پشت بازو طناب خوابیده

پشت بازو

پشت بازو سیمکش پرسی

پشت بازو

پشت بازو هالتر ایستاده

پشت بازو

پشت بازو هالتر خوابیده

پشت بازو

پشت بازو سیمکش طناب از بالا خم

پشت بازو

پشت بازو هالتر پرس (مچ برعکس)

پشت بازو

پشت بازو سیم کش خوابیده

پشت بازو

پشت بازو سیم از پایین پشت به دستگاه

پشت بازو

پشت بازو هالتر خوابیده (میز شیب پایین)

پشت بازو

پشت بازو سیم تک نشسته (مچ برعکس)

پشت بازو

پشت بازو دمبل تک خوابیده

پشت بازو

پشت بازو سیمکش ایستاده مچ برعکس

پشت بازو

پشت بازو دمبل خم (جفت)

پشت بازو

پشت بازو سیم از پایین تک (پشت به دستگاه)

پشت بازو

پشت بازو دمبل تک (ایستاده یا نشسته)

پشت بازو

پشت بازو فشاری

پشت بازو

پشت بازو سیم تک خم

پشت بازو

پشت بازو دمبل تک خوابیده (روی میز شیب دار)

پشت بازو

پشت بازو سیم تک نشسته

پشت بازو

پشت بازو سیم خم از بالای سر (تک دست)

پشت بازو

پشت بازو سیم کراس ایکس

پشت بازو

پشت بازو سیمکش خم از بالای سر مچ برعکس

پشت بازو

پشت بازو سیمکش از بالا خم

پشت بازو

پشت بازو سیمکش تک

پشت بازو

پشت بازو دمبل تک ایستاده