سرشانه فلای بک دستگاه

سرشانه فلای بک دستگاه

تشریح حرکت

  1. روی دستگاه نشسته ، قفسه سینه تان به تکیه گاه بچسبد و دستگیره ها را دقیقا جلوی بازوهایتان و هم راستای شانه هایتان بگیرید.
  2. دستگیره ها را تا جایی که امکان دارد به صورت کمانی به عقب بکشید . آرنجتان را بالا و بازوهایتان را موازی با زمین نگه دارید.
  3. دستگیره ها را دقیقا به حالت اول برگردانید.

عضله هدف: دلتوئید خلفی

عضله کمک: دلتوئید میانی – ذوزنقه – گرد بزرگ و کوچک – متوازی الاضلاع.