سرشانه فلای بک دستگاه

سرشانه فلای بک دستگاه

تشریح حرکت:

روی دستگاه نشسته ، قفسه سینه تان به تکیه گاه بچسبد و دستگیره ها را دقیقا جلوی بازوهایتان و هم راستای شانه هایتان بگیرید.

دستگیره ها را تا جایی که امکان دارد به صورت کمانی به عقب بکشید . آرنجتان را بالا و بازوهایتان را موازی با زمین نگه دارید.

دستگیره ها را دقیقا به حالت اول برگردانید.

عضله هدف:

دلتوئید خلفی

عضله درگیرشونده:

دلتوئید میانی ، ذوزنقه ، گرد بزرگ و کوچک ، متوازی الاضلاع.