سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل میز شیب دار

سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل میز شیب دار

این حرکت به قسمت پشتی عضله دلتوئید سرشانه فشار وارد می کند و باعث تقویت این ماهیچه می شود. برای انجام این حرکت از دمبل سنگین استفاده نکنید.