سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل میز شیب دار

سرشانه نشر دمبل خوابیده به بغل میز شیب دار

تشریح حرکت:

مانند تصویر به بغل روی میز شیب دار قرار بگیرید . دمبل را در دست گرفته به طوری که کف دستتان سمت زمین باشد . با منقبض کردن عضله سرشانه دمبل را بالا آورده تا هم راستا با سرشانه شود . مکث کوتاهی کرده سپس به حالت اولیه باز گردید . 

عضله هدف:

دلتوئید میانی 

عضله درگیر شونده:

دلتوئید خلفی ، دلتوئید قدامی ، پشت بازو ، ذوزنقه ای 

نکته:

این حرکت به قسمت پشتی عضله دلتوئید نیز سرشانه فشار وارد می کند و باعث تقویت این ماهیچه می شود. برای انجام این حرکت از دمبل سنگین استفاده نکنید.

در بخش پایینی حرکت اجازه برخورد دمبل به بدنتان را ندهید.