اسنچ کتل بال

اسنچ کتل بال

تشریح حرکت:

یک کتل بل را بین پاهای خود قرار دهید. زانوهای خود را خم کرده و باسن خود را به عقب فشار دهید تا حالت آغازین مناسبی داشته باشید.

به جلو نگاه کرده و کتل بل را بین پاهای خود تاب دهید . با منقبض کردن عضله سرشانه کتل بل را به طرف بالای سر خود ببرید تا به حالتی برسد که دست عمود بر زمین باشد ، مکث کوتاهی کرده و به حالت شروع بازگردید .

عضله هدف:

دلتوئید

عضله درگیر شونده:

بازو ، پشت بازو ، ساعد ، ذوزنقه ای