حرکت شناسی

مجموعه گسترده ای از حرکات ورزشی رشته بدنسازی


با آرشیو حرکت شناسی بی فیت، به سادگی اجرای صحیح حرکات را بیاموزید

شکم و پهلو

زیر شکم پا خم نشسته

شکم و پهلو

شکم روسی

شکم و پهلو

پهلو خوابیده به بغل

شکم و پهلو

شکم هیل خوابیده

شکم و پهلو

شکم روی میز شیب دار

شکم و پهلو

پهلو با وزنه

شکم و پهلو

زیر شکم خلبانی پا خم

شکم و پهلو

کرانچ معکوس

شکم و پهلو

شکم ضربدری خوابیده

شکم و پهلو

شکم پا جمع با توپ

شکم و پهلو

زیر شکم پا صاف خوابیده

شکم و پهلو

شکم خلبانی آویزان پا خم

شکم و پهلو

شکم وی با توپ

شکم و پهلو

کرانچ ضربدری

شکم و پهلو

شکم رولی

شکم و پهلو

شکم کرانچ خوابیده

شکم و پهلو

شکم سیم کش خوابیده

شکم و پهلو

پهلو با چوب خم

شکم و پهلو

پهلو پا باز دست به چپ و راست

شکم و پهلو

پهلو با چوب

شکم و پهلو

شکم سیم کش نشسته

شکم و پهلو

زیر شکم پرشی پا به داخل

شکم و پهلو

زیر شکم خوابیده پا تناوبی

شکم و پهلو

شکم وی

شکم و پهلو

زیر شکم خوابیده پا صاف (میز شیب دار)

شکم و پهلو

شکم کرانچ دستگاه

شکم و پهلو

شکم دراز و نشست سیت آپ

شکم و پهلو

کرانچ تاچ

شکم و پهلو

کرانچ معکوس (پا بالا)

شکم و پهلو

زیر شکم خوابیده بدن صاف

شکم و پهلو

زیر شکم خوابیده پا خم

شکم و پهلو

زیر شکم پا صاف نشسته

شکم و پهلو

زیر شکم خلبانی تک (تناوبی)

شکم و پهلو

زیر شکم خلبانی (پا صاف کامل)

شکم و پهلو

زیر شکم خلبانی پا خم (نیمه بالا)

شکم و پهلو

شکم طناب نشسته

شکم و پهلو

کرانچ به طرفین

شکم و پهلو

زیر شکم خلبانی پا بالا (چپ و راست)

شکم و پهلو

شکم میز شیب دار (چپ و راست)

شکم و پهلو

پهلو خوابیده (پا چپ و راست)

شکم و پهلو

زیر شکم خلبانی (پا خم به چپ و راست)

شکم و پهلو

پهلو از بغل (میز فیله)

شکم و پهلو

پلانک به بغل (پا قیچی)

شکم و پهلو

پلانک به بغل (پهلو متحرک)

شکم و پهلو

پهلو سیمکش سمت مخالف ‌از بالا

شکم و پهلو

پهلو سیمکش سمت موافق ‌از بالا

شکم و پهلو

ساید پلانک

شکم و پهلو

شکم طناب ایستاده

شکم و پهلو

پلانک

شکم و پهلو

پهلو سیمکش از پایین سمت مخالف