سرشانه دمبل پرس

سرشانه دمبل پرس

تشریح حرکت

  1. روی یک صندلی بنشینید. دمبل ها را به سطح شانه ببرید و کف دست ها رو به جلو باشد.
  2.  دمبل ها را به صورت عمودی بالای سرتان ببرید تا موقعی که آرنج هایتان تقریبا صاف شود.
  3. دمبل ها را در جهت عکس تا وقتی که شانه هایتان را لمس کند پایین بیاورید.

نکته : کمر را صاف و سر را رو به بالا نگه دارید . دمبل ها را به آرامی بالا و پایین بیاورید.

عضله های هدف: دلتوئید قدامی .

عضله های یاری کننده: ذوزنقه ،سه سر بازویی ، دلتوئید میانی ، بخش بالایی سینه ای بزرگ.