سرشانه نشر دمبل رو به رو (نشسته روی میز شیب دار)

سرشانه نشر دمبل رو به رو (نشسته روی میز شیب دار)

تشریح حرکت:

روی میز بالا سینه بنشینید دو دمبل را در دست گرفته و دست ها را در کنار بدن خود نگه دارید . با منقبض کردن عضله سرشانه دمبل ها را بالا بیاورید . مکث کوتاهی کرده سپس به حالت شروع باز گردید . 

عضله هدف:

دلتوئید قدامی ، میانی 

عضله درگیر شونده:

پشت بازو ، سینه بزرگ 

نکته:

حرکت را با تمرکز اجرا کرده و در بخش دوم حرکت اجازه ندهید دمبل ها حالت رها شدن پیدا کنند و با کنترل به پایین بیاورید.