سرشانه نشر دمبل خوابیده روی میز شیب دار

سرشانه نشر دمبل خوابیده روی میز شیب دار

تشریح حرکت:

به سینه روی میز شیبدار قرار بگیرید . دو دمبل را در دست بگیرید دست ها باید کاملا صاف و کشیده باشد سپس با منقبض کردن عضله سرشانه دمبل ها را بالا بیاورید تا هم سطح سرشانه قرار بگیرد و دست ها کاملا صاف شود . مکث کوتاهی کرده سپس به حالت اولیه باز گردید .

عضله هدف:

دلتویید میانی 

عضله درگیر شونده:

سینه ای بزرگ، ذوزنقه ای