فیله

فیله

  1. به سینه دراز بکشید به نحوی که ناحیه لگن روی نیمکت قرار داشته باشد و مچ پا زیر تکیه گاه محکم شود
  2. بالاتنه را از ناحیه کمر حدود نود درجه خم کنید و به حالت آویزان درآیید
  3. بالاتنه را به بالا بلند کنید تا به موازات سطح زمین قرار گیرد

عضلات درگیر در حرکت فیله کمر
عضلات اصلی: راست کننده های ستون مهره ها
عضلات کمکی: پشتی بزرگ سرینی( باسن ) پشت ران

نکات آناتومیکی
وضعیت دست ها: دست ها می تواند پشت کمر قلاب شوند و یا روی سینه جمع شوند
مقاومت: برای افزایش مقاومت می توان یک صفحه وزنه را روی سینه نگه داشت
مسیر حرکت: می توانید حرکت را روی نیمکت شیب دار اجرا کنید
دامنه حرکتی : بالاتنه باید در یک مسیر قوسی حدود نود درجه به بالا و پایین حرکت کند از بالا بردن بیش از حد بالاتنه اجتناب کنید عضلات راست کننده ستون ها مهره ها برای ثبات و صاف نگه داشتن ستون مهره ها به کار گرفته می شوند در حالیکه عضلات سرینی و پشت ران موجب باز شدن مفصل ران در طی سک حرکت می شوند