جلو بازو دمبل چکشی نشسته روی میز شیب دار

جلو بازو دمبل چکشی نشسته روی میز شیب دار

  • روی میز با شیب بالا خوابیده 
  • دو دمبل را با دستان خود گرفته
  • به صورت چکشی به بالا بیاورید
  • هنگام پایین آوردن با تمرکز این کار را انجام دهید.
  • سعی کنید دستانتان به عقب نرود