جلو بازو دمبل چکشی جفت

جلو بازو دمبل چکشی جفت

  1. با هر دست یک دمبل را به گونه ای بگیرید که کف دست ها رو به هم باشند. (انگشت شست رو به جلو)
  2. در حالی که کف دست را به طرف داخل بدن نگه داشته اید ، دمبل را تا شانه بالا بیاورید.
  3. دمبل را پایین آورده تا دست ها راست شوند . حرکت را با دست دیگر تکرار کنید.

عضلات درگیر در حرکت جلو بازو چکشی

عضلات اصلی: بازویی زند زبرین .

عضلات کمکی: بازویی قدامی ، بازکننده ها و خم کننده های ساعد ، دو سر بازویی .

نکات آناتومیکی

نوع گرفتن در حرکت جلو بازو چکشی:

در این تمرین دست باید به حالت طبیعی یعنی به گونه ای که کف دست ها رو به هم هستند ، گرفته شود . انگشت شست دور میله دمبل قرار می گیرد .

دامنه حرکتی جلو بازو چکشی:

برای اینکه عضلات ساعد حداکثر تلاش خود را داشته باشند ، عمل مچ دست در سطح عمودی است . همچنان که دمبل بالا آورده می شود ، انگشت شست را راست نگه دارید .

مسیر حرکت جلو بازو چکشی:

برای اینکه تمرکز تمرین روی عضله بازویی زند زبرین واقع شود ، دمبل را از جلوی بدن ، از عرض بدن بالا بیاورید .