جلو بازو سیمکش طناب ایستاده

جلو بازو سیمکش طناب ایستاده

حالت شروع

مقابل دستگاه کابل بایستید و طناب را به حال خنثی بگیرید به گونه ای که انگشتان شست رو به بالا باشند. بازوها باید به پهلوها نزدیک باشند و پاها اندکی خم و به عرض شانه باز باشند.

حرکت

تا حد رسیدن به عضلات دوسر بازو، ساعدها را خم کنید و برای لحظه ای منقبض نگه دارید و سپس ساعدها را به حالت اولیه برگردانید.

هدف

مانند همه ی تمرین های چکشی، این نوع تمرین نیز روی بخش های داخلی عضله ی دو سر و در مواردی روی عضله ی بازویی زند اعلی و دو سر بازویی خارجی تمرکز می کند. این تمرین ساعدها را به عنوان عضلات ثانویه به فعالیت وامی دارد.

تنفس

حین خم کردن ساعدها نفس بکشید و هنگام بازگشت به حالت اولیه آزادش کنید.

نکات

این یک تمرین مکملِ خوب جهت تمرکز روی تقویت دوسر بازویی خارجی و ساعدها است. استفاده از سیم کش ها نسبت به دمبل ها باعث ایجاد یک مقاومت تدریجی و مداوم می شود.

خطاها

  • حین حرکت خود را صاف نگه دارید و از چرخش های خطرناک پرهیز کنید.

  • بازوها هنگام انجام حرکت باید بدون هیچ حرکتی رو به بالا قرار بگیرند.