جلو بازو کراس فیگوری

جلو بازو کراس فیگوری

تشریح حرکت

  1. دستگیره تک دست سیم کش (کراس اور) را از جانب بگیرید.
  2. با دقت بازوها را به اوج انقباض برسانید.
  3. سپس در همان مسیر اجازه می‌دهیم تا سیم کش به حالت اولیه برگردد.]