جلو بازو دمبل جفت (نشسته)

جلو بازو دمبل جفت (نشسته)

  • روی صندلی نشسته و تکیه داده به صورتی که کمر صاف باشد
  • دو دمبل در دستان خود مطابق عکس بگیرید
  • دمبل ها را همزمان به بالا بیاورید و دست ها به اندازه عرض شانه باز شوند
  • سپس دمبل ها را به آرامی پایین بیاورید