جلو بازو سیمکش تک از بغل

جلو بازو سیمکش تک از بغل

با استفاده از یک دستگیره D شکل که از پایین به سیم قرقره متصل است ، حرکت جلو بازو با یک دست را اجرا کنید .