پشت پا دمبل خم

پشت پا دمبل خم

  1. یک جفت دمبل را بگیرید و در طرفین خود آنها را قراردهید ،اندازه دمبل ها باید هم عرض با بازویتان باشد
  2. شکم خود را صاف نگهدارید و فاصله پاهای تان را با عرض شانه مشخص کنید ،‌زانوان باید کمی خم شود،‌این نقطه
  3. شروع شما است
  4. زانوان را صاف نگهدارید ‌،دمبل ها را پایین ‌آورده و روی پا بگذارید که با  انحنای کمر می توانید راست قامتی پشت تان
  5. را حفظ کنید در همین زمان نفس تان را بیرون دهید و حرکت را تکمیل کنید
  6. شکم خود را صاف کنید و باسن و کمرتان را بکشید تا زمانی که دوباره به نقطه شروع برگردید در موقع انجام این
  7. حرکت نفس خود را حبس کنید
  8. توصیه ها را  تکرار کنید