ساق نشسته

ساق نشسته

شیوه اجرا حرکت

سینه پا را روی سکوی دستگاه گذاشته ، بالشتک ها را روی قسمت پایین ران ها بگذارید . پاشنه ها را تا جایی که ممکن است ، پایین بیاورید .

با بالا بردن پاشنه ها ، وزنه را تا جایی که امکان دارد ، بالا ببرید .

به آرامی پاشنه ها را پایین آورده تا به حالت شروع بازگردید .