اسکات جامپ

اسکات جامپ

  1. به صورت حرکت اسکوات نشسته 
  2. با فشار پا به هوا پرش می کنید
  3. سپس دوباره به حالت اسکوات در بیایید