باسن سیمکش پا صاف

باسن سیمکش پا صاف

  1. ابتدا پولی دستگاه سیم کش را در پایین ترین قسمت قرار دهید و یک ساق بند را به آن قلاب کنید سپس ساق بند را به ساق پای خود ببندید.
  2. روبروی وزنه های دستگاه به فاصله ی تقریبی 60 سانتی متر قرار گرفته و برای حفظ تعادل مطابق شکل از فریم استیل دستگاه استفاده کنید.
  3. زانوی پای خود را مقداری خم کرده و پایتان را از مفصل ران اندکی به عقب ببرید،حال با استفاده از عضلات سرینی پای خود را به آرامی به شکل قوس دایره ای تا جایی که به راحتی عقب می رود لگد کنید؛ در حین انجام این بخش از حرکت نفس خود را بیرون دهید. نکته: برای بدست آوردن بهترین نتیجه در تمام طول تمرین عضلات سرینی خود را منقبض نگهدارید.
  4. حال به آرامی به شکلی که پایتان در برابر کشش کابل مقاومت کند پای خود را به حالت اولیه حرکت برگردانید.
  5. تمرین را به رویه و تعداد توصیه شده تکرار کنید.
  6. مراحل فوق را برای پای دیگر تکرار کنید.

تغییر پذیری: می توانید از کش های تمرینی به جای دستگاه سیم کش استفاده کنید.