هاگ پا دستگاه

هاگ پا دستگاه

  • پشت خود را روی پد ماشین هاگ قرار داده و شانه ها را زیر پدهای مخصوص شانه بگذارید.
  • پاهای خود را با فاصله عرض شانه ها روی پلتفرم دستگاه قرار داده به طوری که نوک انگشتان پا کمی به سمت بیرون باشند. نکته: در تمام مراحل حرکت سر خود را بالا گرفته و اجازه ندهید پشتتان از پد دستگاه جدا شود.
  • با دستهای خود دسته های کناری دستگاه را گرفته و آن را از حالت ایمن خارج کنید.
  • حال بدون اینکه زانوهایتان را قفل کنید، پاها را راست نمایید. این وضعیت شروع حرکت است.
  • با خم کردن آرام زانوها دستگاه را پایین آورده و حالت راست بودن بالاتنه و سر را حفظ کنید. تا زمانی که زاویه بین ران و ساق پای شما کمی کمتر از 90 درجه شود به پایین آمدن ادامه دهید (یعنی آن نقطه ای که ران شما را با زمین موازی می کند). هنگام انجام این بخش از حرکت عمل دم را انجام دهید. نکته: اگر حرکت را درست  انجام داده باشید، قسمت جلویی زانوها باید یک خط فرضی مستقیم به سمت انگشتان پا ایجاد کرده باشد. اگر زانوها از این خط عبور کرده باشند فشار بیش از حدی به زانوهای خود وارد کرده و حرکت را به درستی انجام نداده اید.
  • به آرامی و با انجام عمل بازدم دستگاه را به وضعیت شروع حرکت بازگردانید. فشار وارد شده به پلتفرم دستگاه را بیشتر با پاشنه پا اعمال کنید.
  • تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.