لانگز با دمبل

لانگز با دمبل

  1. بایستید و شکم تان را صاف نگهدارید و دو طرف دمبل را با دستتان بگرید این نقطه شروع برای شما است .
  2. پای راست خود را به سمت عقب ببرید ، این درحالی است که باید با حرکت پای سمت چپ قسمت فوقانی بدنتان کمی پایین بیاید ، اما شکمتان باید صاف باقی بماند.
  3. اطمینان حاصل کنید که قلم پایتان عمود به سطح باشد و فشار بسیار روی مفصل زانو باشد ، همچنین قلم پایتان باید عمود بر زمین باشد این درحالی است که درطول جهش نمونه های انعطاف پذیر باسن ساختار مناسبی را فراهم می کنند.
  4. حرکتی را به سمت جلو داشته باشید و بعد به سمت عقب و موقعیت شروع بروید دراین زمان نفس تان را بیرون بدهید ، برای متمرکز شدن بر گلوت ها فشار را با پاشنه وارد کنید
  5. اکنون با پای مخالف این کار را کنید