اسکات اسمیت

اسکات اسمیت

روش انجام حرکت

برای انجام حرکت اسکات پا باز اسمیت به دستگاه اسمیت نیاز دارید. جلوی دستگاه اسمیت ایستاده و هالتر را پشت گردن، روی شانه‌ها قرار دهید. پاها باید کمی بیشتر از عرض شانه‌ها باز باشند. خیلی ساده حرکت اسکات را انجام دهید و تا جایی پایین بیایید که ران‌ها موازی زمین بشوند. توجه کنید؛ در طول تمرین باید حتما کمر را صاف نگه دارید. دوباره به حالت اول بازگردید و به همین شکل حرکت را تکرار کنید.