لانگز با هالتر

لانگز با هالتر

در حالت ایستاده یک هالتر را روی عضلات کول خود قرار دهید پاها باید اندکی جمع تر از عرض شانه با هم فاصله داشته باشند