پشت پا هالتر خم

پشت پا هالتر خم

  1. وزنه را پیش روی خودتان کف زمین گذاشته با کف دست آن را گرفته و کمی بالاتر آورده ، فاصله گرفتن باید
  2. اندکی بیشتر از فاصله شانه ها باشد
  3. زانو ها را کمی خم کنید و باسن را رو به عقب کج کرده و پشت تان را صاف کنید ، این نقطه شروع است .
  4. پشت و دستان تان را مستقیم در تمامی زمان ها نگهدارید و از باسن خود برای نگهداشتن میله در زمان بازدم
  5. استفاده کنید.
  6. همین که صاف ایستادید میله را با حرکت باسن به سمت عقب پایین بیاورید این با انحنای زانو همراه است و
  7. سعی کنید تا نفس تان را تاحد ممکن حبس کنید و سپس زمانی که فاصله ها را به همراه حرکات تکمیل
  8. کردید  ،نفستان را بیرون دهید .