داخل پا دستگاه ادداکتور

داخل پا دستگاه ادداکتور

حالت شروع

روی دستگاه بنشینید و پاها را روی پدها بگذارید.

حرکت

با نزدیک پاها به یکدیگر، پاها را به مرکز دستگاه نزدیک کنید و مرحلۀ بازگشت را کنترل کنید.

هدف

داخل پا نشسته دستگاه برای کار کردن بر روی عضلاتِ نزدیک کنندۀ ران ضروری است.

تنفس

وقتی پاها باز هستند، نفس بکشید و حین حرکت آزادش کنید.

نکات

این تمرین آسان و برای همه مناسب است، سعی کنید پاها را در ابتدا به گونه ای تنظیم کنید که وزنه هاای دستگاه به یکدیگر نخورند؛ همچنین، کمر باید به پشتی دستگاه تکیه کند.

خطاها

به دلیل نشستن رویِ دستگاهی که شما را برای انجام حرکت هدایت می کند، بروز خطا تقریبا غیر ممکن است.