ساق پرس

ساق پرس

شیوه اجرا حرکت

  1. سینه پاها را روی لبه پایینی سکو ی دستگاه بگذارید . وزنه را تا جایی که امکان دارد ، پایین بیاورید .
  2. با فشار ، وزنه را تا جایی که می توانید به بالا هل دهید و عضلات ساق پا را منقبض کنید .
  3. به آرامی وزنه را پایین آورده ، به وضعیت شروع بازگردید .