پرس پا دستگاه

پرس پا دستگاه

شیوه اجرا حرکت

در دستگاه پرس پا بنشینید و در حالی که فاصله پاها به اندازه عرض شانه باز است ، آنها را روی سکوی دستگاه بگذارید.

وزنه را به آرامی پایین بیاورید تا اینکه زانوها به اندازه نود درجه خم شوند .

با فشار ، وزنه را به حالت شروع بازگردانده و پاها را راست کنید .